Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Sat Midden Holland B.V.
Velperengh 24
3941BZ Doorn

Inschrijfnummer K.v.K. te UTRECHT: 30216820
-------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle
overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van  Sat Midden Holland B.V., gevestigd te Doorn, hierna te
noemen “de gebruiker”.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een
bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover
beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee
gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar
deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk-
heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en verkoop kunnen zowel
mondeling als schriftelijk tot stand komen.
2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra
de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst
worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de
gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn
exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten,
transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
vermeld.
3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de
voor de gebruiker normale werktijden, alsmede op leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is in de prijs van de offerte voor het uitvoeren van
werkzaamheden niet begrepen:
A. grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk,
van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of
het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of andere zaken;
B. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de gebruiker zelf te behandelen zijn, alsmede de
hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en
andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de
gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de
gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden
vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
7. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te
brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
8. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door
overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen
e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde
data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is
de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van
de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere
termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde
werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij
de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan
deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn;
B. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden
dienen te worden verricht;
C. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht bij aanvang van de levering c.q. aanvang van de
werkzaamheden vrij is van overtollige materialen, puin e.d.. Voorts dient de plaats opgeschoond te zijn, vrij van kalk-,
cement-, vuilresten dan wel losse gedeelten en zo nodig - tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen - volledig vlak, waterpas, bezemschoon en permanent droog ter beschikking te worden gesteld;
D. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd
voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan
verrichten;
E. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een
aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken
tijdstip kan verrichten;
F. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en
hulpmiddelen;
G. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas,
water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
H. in het geval werkzaamheden in een bedrijfsruimte moeten worden uitgevoerd, deze bedrijfsruimte gedurende het
verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is;
I. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruiker en/of de door de
gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te
verrichten, de door gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn,
zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
J. de plaats waar de zaken, de apparatuur, de materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten
worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen
plaatsvinden.
2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines
e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de
gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is
verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
6. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. in de plaats waar het
werk dient te worden verricht.
7. Indien niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De
kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn
voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6: NADERE SPELREGELS BIJ OFFERTES/OPDRACHTEN

1. De gebruiker aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij uitgewerkte ontwerpen,
tekeningen e.d., noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten, materialen en andere
omschrijvingen noch voor voorgeschreven apparatuur, gereedschappen e.d..
2. Ingeval van opdracht neemt de gebruiker bij ontwerpen, tekeningen e.d. die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de
verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter
niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorge-
schreven.
3. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker
verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen en/of de onderdelen zelf.
4. Indien de wederpartij bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de gebruiker
wenst over te dragen, dan zal de gebruiker niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten
omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij hij het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en
hem daartoe alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de gebruiker kan niet
gevergd worden dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat de wederpartij de verantwoorde-
lijkheid op de gebruiker wil overdragen.

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen
nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de
gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te
worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de
gebruiker per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening
en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband
houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een
oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de
materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te
slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering
van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat
moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit
artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand,
gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en
heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere
ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te
zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs,
alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of
zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te
starten.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken
te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen
(termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar
evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of
zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in
rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten
gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het
recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk
mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer
mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte
werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke
van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden.
Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte
hoeveelheden;
C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding
van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede
te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld,
de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is
ondertekend.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft
genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft
gereclameerd bij de gebruiker.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik
van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij
overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van
goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De
onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit
artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig
mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de
wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op
de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de
wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een
onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te
worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten
overeenkomst tevens het bepaalde in lid 10 van artikel 12 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt,
worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht
retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde
daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q.
emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond
verklaart.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt,
beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade,
winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door
hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn
directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken
hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke
meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten
verzekering.
4. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of
gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker
zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
5. Geen garantie geldt ten aanzien van geringe afwijkingen in kleuren en/of kleursamenstellingen van alle natuurlijke
materialen c.q. producten, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - glas, hout en/of andere materialen.
6. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe het werk volgens de opdracht is
bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke
levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
8. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden
aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de
schadevergoeding is komen vast te staan.
B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
9. Zo door de gebruiker geleverde zaken en/of apparatuur door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op
gelijke wijze tussen partijen gelden.
10. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in
acht.
11. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen
iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoedingen indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies c.q. adviezen van de gebruiker strijdig gebruik,
foutief onderhoud en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in bescheiden alsmede andere gegevens
e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
C. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft
verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of
uitgevoerd;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij
werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld reparaties) aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de gebruiker;
E. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker.

ARTIKEL 13: BETALING

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal
verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een
bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker
zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke-
stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd
met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van
de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten
totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in
verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de
wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens
ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk
vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal
verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde
afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen
uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder
begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker
voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de
wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij
niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter
kennis brengen van derden.
5. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig
ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle
gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij
aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen
bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die
levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de
nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon-
den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen
gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker
heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht
erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar
zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige
ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden,
onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker
gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op
het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door
executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator
of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden
niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde
van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere
gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten
overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem
te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde
situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de
gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of
dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander
onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem
voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 19: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of
andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt
onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de
overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de
overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te
bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de
gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en de gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze
en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de
wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de
gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud
van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken
gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be-
voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd,
tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat
de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het
geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten
Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de
geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 2 februari 2010